Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 25 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Windmolens

Halderberge moet meewerken aan de plaatsing van meer windmolens in de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

Progressief Halderberge

"Eens, maar wat ons betreft moet er eerst onderzocht worden of hier draagvlak voor is, en of andere manieren wellicht een betere optie zijn. (Bijvoorbeeld zonnepanelen, zonnebloemen en zonneweides.) De technologie staat niet stil, en wat ons betreft is alles bespreekbaar wat bijdraagt aan een energieneutraal beleid. Uiteraard altijd in samenspraak met onze inwoners, ondernemers en verenigingen."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Er zijn andere betere oplossingen."

VVD

"Halderberge heeft al meer dan voldoende windmolens. Voor de lokale VVD reden om de komende raadsperiode geen medewerking te verlenen aan het plaatsen van nog meer windmolens. Om alternatieve vormen van duurzame energie toch te stimuleren, staan wij wel open voor een onderzoek naar 'zonneweides'."

Lokaal Halderberge

"Halderberge voldoet ruim aan de norm voor windenergie. Als het gaat om schone energie, zet Lokaal Halderberge zich liever in voor andere innovatieve energiebronnen."

Voor de Gemeenschap

"Windmolens moet je plaatsen waar deze het grootste rendement hebben: op zee. Niet in de bebouwde wereld. Het is ook gebleken dat het rendement versus investering tegen valt. Zonnepanelen leveren veel meer op. En op daken is hiervoor nog meer dan voldoende ruimte."

WOS Halderberge

"Windmolens hebben een behoorlijke impact op het landschap. Er is alternatieve duurzame energie voor handen. Bovendien staan er in Halderberge en ook in aangrenzende gemeenten al voldoende windmolens."

2. Vuurwerkvrije zone

Tijdens de jaarwisseling moeten er in alle dorpen vuurwerkvrije zones zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Maar er moet wel goed worden afgewogen waar deze zones moeten komen."

Voor de Gemeenschap

"Er mogen best vuurwerkvrije zones komen. Echter, iedereen is jong geweest en dat mogen we met elkaar ook beseffen. Gun onze jeugd en jongeren dit plezier. Zorg wel dat je de uitwassen tegen gaat: het harde illegale vuurwerk. Zet daar op in. Laten we zorg dragen dat we van vuurwerk genieten. Toezicht/handhaving is het sluitstuk. Gedragsbeïnvloeding."

WOS Halderberge

"In de buurt waar overlast wordt ervaren, bijvoorbeeld bij Woonzorgcomplexen of andere specifieke doelgroepen moet het mogelijk zijn vuurwerkvrije zones in te richten."

Geen van beide

Progressief Halderberge

"Wij vinden dat onze inwoners hier zelf over moeten besluiten. Daarom willen wij in overleg met onze inwoners, zodat zij kunnen aangeven of ze vuurwerkvrije zones willen en zo ja, waar."

Oneens

VVD

"Het afsteken van vuurwerk is voor de VVD een belangrijke traditie. Hufterig gedrag en overlast van vuurwerk moeten wel keihard aangepakt worden. Met het instellen van vuurwerkvrije zones los je dit niet op zolang er zo minimaal gehandhaafd wordt als op dit moment. De VVD investeert liever in extra handhaving voor héél Halderberge met extra aandacht voor kwetsbare gebouwen zoals verzorgingshuizen en seniorenwoningen."

Lokaal Halderberge

"Lokaal Halderberge gaat voor wat betreft vuurwerk voor actieve informatie over vuurwerkveiligheid aan de (jonge) inwoners. Gezien de geringe vuurwerkoverlast in Halderberge van de afgelopen jaren is de instelling van een vuurwerkvrije zone wat ons betreft nu niet nodig."

3. Proef afvalinzameling

De gemeente moet een proef doen waarbij gescheiden herbruikbaar afval van huis wordt opgehaald en restafval weggebracht moet worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Progressief Halderberge

"Niet weggooien, maar hergebruiken: afval is grondstof, dus afval bestaat niet. Het begint bij het goed scheiden en verwerken van afval. Afvalstoffen, die als grondstof dienen worden dan zo veel mogelijk opgehaald. Er zal (bijna) geen restafval meer zijn. En wat overblijft gaat als restafval naar een ondergrondse container. Veel beter voor het milieu!"

Voor de Gemeenschap

"Steeds meer gemeenten zien af van voorscheiding, waardoor mensen zo langzamerhand een eigen milieustraat achter het huis hebben en soms zelfs aan de voorkant. Een nieuwe milieustraat met nog meer afvalsoorten kost veel en voor de burger weer extra afvallasten. Een proef met scheiding achteraf, waar al de nodige gemeenten mee werken, kan zorgen voor minder kosten èn minder overlast voor burgers."

Geen van beide

WOS Halderberge

"Een proef kunnen we ondersteunen. Er dient echter goed en zorgvuldig geëvalueerd te worden of eventuele invoering voor alle inwoners het gewenste resultaat oplevert."

Oneens

CDA

"De huidige regeling is goed. "

VVD

"We willen zoveel mogelijk afval laten hergebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval gescheiden wordt. Dit doen we graag zo efficiënt mogelijk om de afvalstoffenheffing voor onze inwoners en ondernemers zo laag mogelijk te houden. De VVD kiest dan ook voor een pragmatische aanpak: bij eventuele voortschrijdende technische ontwikkelingen kunnen we alsnog bekijken of 'nascheiding' voordeliger wordt dan gescheiden ophalen. "

Lokaal Halderberge

"Onlangs heeft de gemeenteraad besloten een nieuwe milieustraat (grondstoffencentrum) aan te leggen. Dit zal een bijdrage leveren aan het nog beter scheiden en verdere reductie van het restafval. Een proef met omgekeerd inzamelen van restafval heeft om die reden op dit moment geen toegevoegde waarde."

4. Winkelopening feestdagen

Winkels mogen op alle dagen van het jaar open zijn, dus ook op feestdagen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Progressief Halderberge

"Wij zijn van mening dat de ondernemers zelf in staat zijn om te bepalen wanneer zij wel of niet open zijn. En daarnaast hebben de inwoners de vrijheid om wel of niet boodschappen te gaan doen wanneer zij dat willen. Winkels mogen altijd open, maar moeten niet."

VVD

"Als het aan ons ligt, mogen winkels zelf weten of ze ook open gaan op 1e Paasdag, 1e Kerstdag of Nieuwjaarsdag. Het is niet van deze tijd om een ondernemer te verplichten op die dagen dicht te blijven. Zeker niet als de concurrerende kledingzaken en supermarkten in Rucphen, Breda en Roosendaal wel gewoon open mogen zijn. "

WOS Halderberge

"Het is aan de markt, winkeliers en consumenten, wanneer men open wil zijn of niet."

Geen van beide

Oneens

CDA

"In Halderberge zijn winkels slechts drie dagen verplicht gesloten. "

Lokaal Halderberge

"Het huidige winkeltijdenbesluit is na zorgvuldig overleg met grote en kleine winkelbedrijven tot stand gekomen. Op slechts drie feestdagen na mogen winkels alle dagen open zijn. Dit voorziet volgens Lokaal Halderberge voldoende in ieders behoefte. "

Voor de Gemeenschap

"We hebben met elkaar gestreden voor een vrije dag, zowel vanuit levensovertuiging als vanuit de sociale kant. We moeten dit niet met elkaar verkwanselen. Samen zorgen dat iedereen een vrije dag heeft. Of dit nu de zondag is of aan andere gezamenlijke dag. Eerbiedigen van feestdagen is belangrijk voor eenieder. Anders verplichten we anderen voor ons te gaan werken op deze feestdagen."

5. Verdeling migranten Oudenbosch

Zolang Halderberge migranten met een verblijfsvergunning niet beter over de dorpen verdeelt, mogen ze niet meer in Oudenbosch worden gevestigd.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Wij blijven een zo evenwichtig mogelijke spreiding van het (wettelijk minimum) aantal statushouders nastreven. Als het nodig is om daarvoor tijdelijk minder of geen statushouders in bepaalde wijken of kernen te plaatsen, dan doen wij dat."

Lokaal Halderberge

"Lokaal Halderberge wil statushouders goed laten integreren in onze samenleving. Een eerlijke spreiding over alle kernen draagt hieraan bij. Zo worden zij onderdeel van een wijk waar verschillende culturen samenkomen. Zij leren sneller wat de Nederlandse waarden en normen zijn en hoe wij binnen Nederland en Halderberge werken en leven. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Wel is het zaak alle mogelijkheden in de andere kernen te benutten om evenwichtige spreiding te krijgen. "

Progressief Halderberge

"Iedereen heeft wel eens hulp nodig en dan helpen we elkaar. Ons uitgangspunt is dat statushouders verdeeld moeten worden over onze vijf kernen. Maar als er in de andere kernen geen woningen beschikbaar zijn, dan mogen de statushouders hiervan niet de dupe zijn. En mogen ze ook in Oudenbosch een woning krijgen."

Voor de Gemeenschap

"Mensen dienen vrij te zijn om te bepalen waar ze willen wonen. Dus als ze graag in Oudenbosch willen wonen, mede vanwege goede openbare vervoerverbindingen, dan moet dat mogelijk zijn."

WOS Halderberge

"Spreiding is van groot belang voor onze inwoners van alle kernen. We sluiten geen kernen uit. Uiteraard is de beschikbare woningvoorraad hierbij van belang."

6. Mobiel cameratoezicht aanschaffen

Halderberge moet zelf investeren in de aanschaf van mobiel cameratoezicht.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Daar waar nodig kan inzet van camera's bijdragen aan veiligheid en het veiligheidsgevoel."

VVD

"Wij zijn hartstochtelijk voorstander van het invoeren van mobiel cameratoezicht. Dit om meer te kunnen doen tegen ongewenste samenscholing en/of drugshandel. Om snel te kunnen schakelen hebben wij graag zelf de beschikking over een aantal mobiele camera's. In overleg met buurtpreventieteams en bewoners willen we de uiteindelijke locaties bepalen. "

Voor de Gemeenschap

"Handhaving is het sluitstuk van beleid. Beleid en uitvoering moet gericht zijn op doelmatige inrichting en oplossingen. Excessen moeten via toezicht en handhaving in de tang worden genomen, Toezichthouders en politie zijn maar beperkt inzetbaar. Door op plaatsen waar extreme zaken plaatsvinden mobiel cameratoezicht te plaatsen, kan dit helpen in strijd tegen onaangepast gedrag. Om effectief en snel te kunnen handelen is inzet van eigen mobiele camera's wenselijk."

Geen van beide

WOS Halderberge

"Zelf investeren in cameratoezicht is geen voorwaarde voor inzet. Dat kan ook via huur of bruikleen mits beschikbaarheid goed geregeld is."

Oneens

Progressief Halderberge

"Wanneer we mobiel cameratoezicht gaan inzetten, gaat onze voorkeur in eerste instantie uit om met buurgemeenten afspraken te maken over het lenen van deze apparatuur in plaats van zelf als gemeente hierin fors te investeren."

Lokaal Halderberge

"Lokaal Halderberge is voorstander van mobiel cameratoezicht. Om ruimere dekking te bewerkstelligen zoeken we actief samenwerking met buurgemeenten. Investeren kan dan in gezamenlijkheid."

7. Gasaansluiting

In Halderberge mogen nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Op weg naar meer duurzaamheid. "

Progressief Halderberge

"Eens, we willen in 2050 en het liefst eerder energieneutraal zijn. "

Lokaal Halderberge

"Lokaal Halderberge conformeert zich aan de voorgenomen wetgeving vanaf 2019."

Voor de Gemeenschap

"Dit is een goed streven, mits er voldoende betaalbare alternatieven zijn. Op daken van bedrijven en woningen meer zonnepanelen leggen. De grote bedrijven/hallen op Borchwerf waren/zijn mogelijkheden om hierop zonnepanelen te plaatsen."

WOS Halderberge

"In 2050 moeten we energieneutraal zijn. Gezien de levensduur van nieuwe woningen zou het niet verstandig zijn om nu nog gasverslindende woningen te bouwen."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Keuzevrijheid voor de consument vinden wij belangrijk. Wij voelen niets voor een gemeentelijke verplichting. Wel stimuleren we ontwikkelaars te investeren in gasvrije, betaalbare alternatieven. Een rijtjeshuis bouwen zonder gasaansluiting kost €18.000 extra. Met name starters zouden hierdoor minder snel een koopwoning kunnen krijgen vanwege strenge hypotheekregels. Als het kabinet anders beslist, ontstaat er voor ons pas een nieuwe situatie."

8. Onroerendzaakbelasting bedrijven

De gemeente moet de onroerendezaakbelasting (ozb) op bedrijfsgebouwen verlagen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De laatste twee raadsperiodes is er heel veel geld naar sport, onderwijs en het wegennet gegaan. In de lokale economie is niet of nauwelijks (extra) geïnvesteerd. Sterker nog, sinds 2017 betalen alle eigenaren van niet-woningen 5% extra OZB om de Economische Koepel Halderberge (EKH) van voldoende geld te voorzien. Voor lokale ondernemers dus een sigaar uit eigen doos. Als het aan de VVD ligt schrappen we deze extra belastingverhoging en investeren we daadwerkelijk zèlf in de lokale economie. "

Geen van beide

Oneens

CDA

Geen toelichting gegeven

Progressief Halderberge

"In samenspraak met de ondernemers is de ozb voor bedrijfsgebouwen de afgelopen jaren verhoogd (2,5% in 2017 en nog eens 2,5% in 2018). Dit geld wordt gestopt in het publiek-privaat economisch stimuleringsfonds om de plannen uit de economische visie richting 2020 uit te kunnen voeren. Dit fonds bestaat voor de helft uit de ozb-verhoging en voor de andere helft uit een bijdrage van de gemeente. Dit fonds is bedoeld om het ondernemersklimaat van onze gemeente te versterken. "

Lokaal Halderberge

"Lokaal Halderberge is het oneens met deze stelling, omdat eerder voor het versterken van het economisch klimaat in Halderberge de Economische Koepel is opgericht. Het bijbehorende stimuleringsfonds wordt voor de helft gevoed door de ondernemers, middels een opslag op hun OZB. Voor de toekomst wil Lokaal Halderberge de OZB verhogingen voor inwoners en bedrijven beperken tot maximaal het inflatiepercentage. "

Voor de Gemeenschap

"Nee, wij vinden ozb-verlaging voor burgers belangrijker dan voor bedrijven. Burgers hebben al veel ingeleverd en betalen al veel geld aan de overheden. Dus niet alleen op bedrijfsgebouwen, maar alle ozb, ook voor woningen dient verlaagd te worden. Zeker nu burgers gemotiveerd worden te investeren in hun woningen in het kader van klimaatneutraal 2050."

WOS Halderberge

"Als de ozb verlaagd zou kunnen worden, zou dat moeten gelden voor alle gebouwen dus ook voor particuliere woningen."

9. Gemeentebanen arbeidsbeperkten

De gemeente moet veel meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie."

Progressief Halderberge

"Met het stoppen van nieuwe instroom bij de sociale werkplaats (WVS), willen we zo veel mogelijk mensen aan regulier werk helpen of laten meedoen in onze maatschappij. Onze gemeente is ook een werkgever en omdat we een voorbeeldfunctie hebben, vinden wij dat de gemeente meer mensen met een arbeidsbeperking een werkplek moet bieden. Meedoen is voor ieders geluk en welzijn het belangrijkste wat er is. Voor jezelf, je omgeving en de maatschappij."

Lokaal Halderberge

"Lokaal Halderberge ziet dat veel mensen met een arbeidsbeperking aan kant staan. Als gemeente dienen we het goede voorbeeld te geven door het aanbieden van gepast werk waar mogelijk."

Voor de Gemeenschap

"Iedereen dient een kans te krijgen op basis van kennis en kunde. Een goede mix hiervan zorgt voor een goede advisering aan bestuur."

Geen van beide

WOS Halderberge

"In principe geldt voor ons: gelijke kansen voor iedereen. "

Oneens

VVD

"Halderberge loopt voorop met het invullen van de garantiebanen voor mensen met een beperking. Ook is onder andere de schoonmaakdienst uitbesteed aan de WVS. Het aannemen van zoveel mogelijk mensen met een beperking mag nooit een doel op zich zijn. Veel functies laten zich daar niet voor lenen. Wij zien die noodzaak dus niet, vooral omdat we op dit moment al een voorbeeld voor veel bedrijven op dat gebied zijn. "

10. Leegstandsboete

De gemeente mag ondernemers een boete geven als hun gebouwen te lang leegstaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

Voor de Gemeenschap

"Beleggers laten soms gebouwen bewust leeg staan in kader van belastingen. Om deze beleggers te motiveren hun panden zo snel mogelijk weer te verhuren/in gebruik te laten nemen is een boete een mooie stimulans. Boete moet wel in verhouding staan en als doel hebben om snel over te gaan tot het weer in gebruik nemen van het pand. Boete dient te leiden tot gedragsverandering en niet als inkomstenbron te worden gezien.Gemeente dient te faciliteren waardoor eigenaar weer kansen ziet voor gebruik pand."

WOS Halderberge

"Een doorn in het oog voor velen is de verpaupering of verkrotting van gebouwen. Een stimulans om dit te voorkomen zou een belasting of boete kunnen zijn."

Geen van beide

CDA

"Is afhankelijk van de locatie van het gebouw en andere aspecten (bijvoorbeeld een monument)."

Progressief Halderberge

"Om de leegstand tegen te gaan, zijn verschillende manieren mogelijk. Samen met onze ondernemers willen wij bekijken wat de mogelijkheden zijn en samen met hen besluiten wat voor onze gemeente de juiste manier is."

Oneens

VVD

"Een boete is alleen bespreekbaar als het als allerlaatste redmiddel wordt ingezet wanneer pandeigenaren de boel willens en wetens laten verpauperen. Het uitgangspunt moet altijd zijn om in gesprek met de eigenaren tot een oplossing te komen. De lokale VVD wil hier extra menskracht voor vrijmaken om de leegstand met 50% terug te dringen. Uiteindelijk moeten we samen werk maken van het aanpakken van de leegstand in Halderberge."

Lokaal Halderberge

"Een boete bij te lange leegstand gaat wat Lokaal Halderberge betreft veel te ver. Wel dient de gemeente in gesprek te gaan met de eigenaren van panden als verpaupering ontstaat en daardoor de veiligheid in gevaar komt."

11. Tegenprestatie bijstandsuitkering

De gemeente moet er streng op toezien dat mensen met een bijstandsuitkering iets terug doen voor de maatschappij, bijvoorbeeld als hulp op school.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Deze inzet (bijvoorbeeld op school) kan bijdragen aan het vinden van een reguliere baan. "

VVD

"Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest wat ons betreft ook zijn of haar uitkering. Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg."

Lokaal Halderberge

"Lokaal Halderberge vindt het belangrijk dat iedereen een bijdrage levert aan de maatschappij. Bij voorkeur via regulier werk. Als dat niet mogelijk is via vrijwilligerswerk. Extra voordeel hierbij is dat de kansen op participatie in de samenleving toenemen."

Voor de Gemeenschap

"Het gaat misschien niet zozeer om iets terug doen, maar dat je beseft dat niets voor niets is. Door te zorgen voor een goede dagelijkse invulling waarvoor je een bijdrage ontvangt, neemt het bewustzijn toe alsmede de eigenwaarde. Hierdoor ontstaat meer zelfvertrouwen en dit werkt door bij sollicitaties. Bovendien draai je mee in het sociale leven en dit bevordert het creëren van een netwerk."

WOS Halderberge

"Van iedereen die iets kan bijdragen wordt een vorm van inzet verwacht. Hier zou de gemeente strenger op kunnen toezien met de voor haar beschikbare middelen."

Geen van beide

Oneens

Progressief Halderberge

"Er zijn een heleboel mensen die een bijstandsuitkering krijgen, die niet kunnen werken om allerlei verschillende redenen. Iedereen die kan werken helpen we zoveel mogelijk aan een baan, maar wie niet kan werken gaan we niet ook nog onnodig belasten. Uiteraard juichen wij het toe dat mensen iets terug doen voor de maatschappij, maar niet iedereen heeft daar mogelijkheid toe door bijvoorbeeld lichamelijke of geestelijke beperkingen."

12. Gemeentelijke aanbesteding

De gemeente moet haar inkopen voor zover mogelijk bij lokale bedrijven doen, ook als dat duurder is.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Een sterke lokale economie is van groot belang voor onder andere de werkgelegenheid. Kwaliteit is ook belangrijk. Als je bij een lokale ondernemer ook nog eens verzekerd bent van goede kwaliteit dan heeft die bij de lokale VVD een streepje voor. Natuurlijk kijken we daarbij wel naar wat marktconform is. We gooien nooit onnodig geld over de balk. "

Lokaal Halderberge

"Voor Lokaal Halderberge is een goede prijs/kwaliteit verhouding essentieel. Wel vinden wij dat het inkoopbeleid meer ruimte moet geven aan lokale ondernemers. Lokaal Halderberge wil hiertoe de aanbestedingsregels waar mogelijk aanpassen en uitbreiden."

Voor de Gemeenschap

"De lokale economie dient gestimuleerd te worden. Koop lokaal. Maar we moeten ook beseffen dat als we overal deze bescherming gaan geven, als elke gemeente dit gaat doen, we zó protectionistisch worden dat er weer andere effecten ontstaan. Dus ja, maar wel met nodige voorzichtigheid en realiteit."

WOS Halderberge

"Het stimuleren van lokaal ondernemerschap en werkgelegenheid is een goede zaak. Bij extreme prijsverschillen kan een uitzondering worden gemaakt."

Geen van beide

CDA

"Indien mogelijk, maar niet ten koste van alles."

Oneens

Progressief Halderberge

"Wij zijn voor het inkopen bij onze lokale bedrijven, maar de prijs is wat ons betreft niet het enige criterium. Het gaat ook om kwaliteit, maar ook om aandacht voor duurzaamheid en sociaal ondernemen. Wat ons betreft kopen we in bij bedrijven met de beste prijs-kwaliteit verhouding."

13. Sportbudget gehandicapten

Halderberge moet minimaal tien procent van al het geld voor sport besteden aan sport voor gehandicapten.

Wat vinden de partijen?

Eens

Progressief Halderberge

"We willen Halderberge uitnodigen tot een gezond en actief leven. Daarmee bedoelen we iedereen, dus ook mensen met een handicap. Meedoen in de maatschappij moet voor iedereen mogelijk zijn, ook op het gebied van sport. Daarom vinden wij het juist belangrijk hierin te investeren. "

Voor de Gemeenschap

"Mensen met een beperking dienen ook in staat gesteld te worden met valide mensen samen te sporten. Hiervoor mag best een budget vrij gemaakt worden. Op deze manier komen we met elkaar in aanraking en zorgen we voor verdere integratie."

Geen van beide

CDA

"Dit is niet in een percentage uit te drukken, gehandicaptensport vraagt ook vaak regionale aandacht. "

WOS Halderberge

"Voorzieningen voor sport dienen voor eenieder toegankelijk te zijn. Vanzelfsprekend ook voor gehandicapten."

Oneens

VVD

"Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen en dus ook voor mensen met een beperking. Wij hebben als een gemeente een rol om sportclubs te stimuleren ook aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van hun sport voor mensen met een beperking. In overleg met sportclubs willen wij hier prestatiedoelstellingen voor afspreken, waarmee ze 'extra' subsidie kunnen krijgen. Wij vinden het niet nodig hierbij op voorhand een vast percentage te reserveren. "

Lokaal Halderberge

"10% zegt niets. De door de gemeente geboden gelegenheid tot sport moet een zo groot mogelijk aantal inwoners van alle leeftijden bereiken. Het belang van sport voor de jeugd is uit oogpunt van gezondheid en sociaal welzijn duidelijk, maar dat geldt ook voor de senioren van onze gemeente. In het algemeen moet deelname door jeugd, 65+ en gehandicapten gestimuleerd worden. Subsidies aan sportorganisaties worden meer afgestemd op het aantal lidmaatschappen voor jeugd, 65+ en gehandicapten. "

14. Opleidingen Oudenbosch

De gemeente moet mee betalen aan nieuwe opleidingen en voorzieningen, zodat Oudenbosch weer het centrum van onderwijs in de regio kan worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De gemeente moet op deze manier mede voorwaardenscheppend zijn, zonder te willen streven naar 'het centrum van het onderwijs'."

VVD

"Uit recente cijfers blijkt dat meer mensen hun weg weten te vinden naar Halderberge. Het is dan ook belangrijk dat we onze inwoners zo goed en passend mogelijk onderwijs aan kunnen bieden zodat er niet buiten de gemeente hoeft te worden gekeken. "

Lokaal Halderberge

"Lokaal Halderberge heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor moderne brede basisscholen voor de kinderen in Halderberge. Van belang is dat bij iedere basisschool accommodatie aanwezig is voor bewegingsonderwijs. Om het Markland College voor te bereiden op de toekomst is een verbouwing en herinrichting noodzakelijk. Lokaal Halderberge wil het voortgezet onderwijs in Halderberge op hoog niveau houden en is bereid daarin te investeren."

WOS Halderberge

"Vanuit historisch oogpunt is onderwijs altijd belangrijk geweest in Oudenbosch. In stand houding van en uitbreiding van het voortgezet onderwijs is van groot belang voor onze jeugd en voor de werkgelegenheid."

Geen van beide

Oneens

Progressief Halderberge

"Geld voor onderwijs is beschikbaar via het ministerie van onderwijs, dus voor (nieuwe) opleidingen vinden wij dat de gemeente daar niet ook nog geld van de belastingbetaler voor moet gebruiken. Wel moet de gemeente faciliteren in voorzieningen (goede onderwijsgebouwen). Daarin nemen wij zeker onze verantwoordelijkheid."

Voor de Gemeenschap

"De wereld verandert. Oudenbosch was ooit het onderwijscentrum. Maar dat is niet vol te houden. Onderwijsinstellingen wijken uit naar waar de vraag is. De overheid kan faciliteren, maar bepaalt uiteindelijk niet waar scholen zich vestigen. Zorgen dat bedrijven voldoende stageplaatsen aanbieden zorgt meer voor het trekken van jongeren naar onze kernen. Daar kun je beter op insteken. Vooruitkijken in plaats van blijven hangen in het oude."

15. Woningen gezinnen

Er moeten in Halderberge vooral veel woningen voor gezinnen gebouwd worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Progressief Halderberge

"Eens, maar wij vinden dat er ook extra gebouwd moet worden voor starters, senioren en eenpersoonshuishoudens. "

WOS Halderberge

"In alle kernen is behoefte aan extra woningen. Rekening houdend met de gezinssamenstelling. Dit kunnen eengezinswoningen zijn, maar ook woningen voor senioren of starters."

Geen van beide

CDA

"Niet alleen voor gezinnen, maar afgewogen voor alle doelgroepen."

Voor de Gemeenschap

"Eens of oneens. Dat is niet de vraag. Het gaat erom dat je bouwt waar behoefte aan is. Over 30 jaar ziet de bevolking er anders uit. We hebben al minder gezinnen. Steeds meer mensen kiezen anders en daar moet voor gebouwd worden. Wat is de behoefte en wat is de wens, voor zover nu in te schatten, voor over 25 jaar? We bouwen immers minimaal voor 50 jaar. Mensen blijven relatief lang in hun huidige woning, maar maken een wooncarrière en binnen deze wooncarrière moeten we gaan bouwen."

Oneens

VVD

"Wat de VVD betreft worden er de komende jaren veel woningen in Halderberge gebouwd. Het uitgangspunt behoort hier niet alleen gezinnen te zijn, maar wij zien ook een stijgende behoefte voor starters en senioren. Wat ons betreft worden al deze groepen bediend door de gemeente. Bouwen, bouwen, bouwen dus!"

Lokaal Halderberge

"Lokaal Halderberge vindt dat we moeten luisteren naar de wensen van onze inwoners. Niet alleen de focus leggen op de bouw van eengezinswoningen, maar ook op betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, ouderen en hun eventuele mantelzorger. Daarnaast moet er ruimte zijn voor initiatiefnemers, die al dan niet in CPO-constructies op een bouwkavel hun woning willen realiseren. In deze tijd moet er volgens Lokaal Halderberge ook geëxperimenteerd worden met alternatieve woonvormen. "

16. Middelbare scholen Halderberge

De gemeente moet stimuleren dat kinderen naar de middelbare school gaan in Halderberge in plaats van in buurgemeenten.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Er vanuit gaande dat er gewoon goed onderwijs gegeven wordt. "

VVD

"Het Prinsentuin- en Marklandcollege zijn belangrijke voorzieningen voor de héle gemeente. Zoveel mogelijk leerlingen dragen bij aan een gezonde exploitatie van deze scholen. Wij willen de interesse voor deze scholen stimuleren door te investeren in een nieuw Marklandcollege, veilige fietsroutes en een goede lokale samenwerking met bedrijven. Overigens hechten wij wel aan de keuzevrijheid. Als ouder en kind toch de KSE, het JTC of een andere school kiezen, dan moet dat gewoon kunnen. "

Lokaal Halderberge

"Lokaal Halderberge vindt dat voortgezet onderwijs in de breedste zin van het woord gehandhaafd moet blijven. Door het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in combinatie met een breed opleidingsaanbod, stimuleren we onze kinderen in Halderberge hun opleiding te laten volgen. "

WOS Halderberge

"Het promoten van eigen lokaal onderwijs en het verzorgen van veilige routes naar de scholen draagt bij aan het behoud van voorzieningen op onderwijsgebied en de daarmee samenhangende werkgelegenheid."

Geen van beide

Oneens

Progressief Halderberge

"Iedereen in Nederland heeft een vrije keuze van onderwijs. Dat is een recht! En dat moet ook vooral zo blijven."

Voor de Gemeenschap

"Als ouder en kind kies je samen voor de school/opleiding welke het beste bij het kind past. En als dat in een buurgemeente is, dan is dat zo. We hebben gelukkig vrije keuze. Het is aan de middelbare scholen met elkaar om zorg te dragen voor goed en passend onderwijs."

17. Bewonersonderhoud wijken

De gemeente moet inwoners belonen als zij zelf het groen in hun wijk onderhouden.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

Geen toelichting gegeven

Lokaal Halderberge

"Lokaal Halderberge wil collectieve initiatieven op het gebied van gezamenlijk groenonderhoud in de wijk stimuleren en faciliteren."

Voor de Gemeenschap

"Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: steeds meer wil de overheid dat burgers hun eigen leefomgeving bepalen. Er zijn mooie voorbeelden dat burgers beter hun leefomgeving weten te bepalen en mooi te maken en te houden dan de lokale overheid. Stimuleer dit door te belonen."

Geen van beide

WOS Halderberge

"Beloning in de zin van extra voorzieningen in wijk of straat zou denkbaar zijn. Het stimuleren of promoten van activiteiten door de gemeente om je wijk te onderhouden moedigen wij aan."

Oneens

Progressief Halderberge

"Wij willen initiatieven van inwoners en wijkverenigingen om hun buurt schoon te houden of het groen te onderhouden faciliteren en steunen met in ieder geval materiaal. Het geld wat overblijft doordat we geen groenbedrijf hiervoor hoeven in te huren, gaat wat ons betreft niet naar een persoon, maar wel naar de betreffende straten/wijken. Waarbij we altijd in overleg zullen gaan met de inwoners waar zij dit aan willen besteden."

VVD

"Wij vinden dat er meer geld uitgetrokken moet worden voor het plegen van onderhoud in de wijk. Daar betalen we immers met z'n allen belasting voor. Wel een punt van aandacht is de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen tuinen en stoepen. Wij vinden het heel normaal dat je dit zelf bijhoudt en vinden hiervoor een beloning onnodig."

18. Vergoeding mantelzorgers

Mensen die voor een langere periode een familielid of bekende verzorgen, moeten een vergoeding krijgen van de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

Geen toelichting gegeven

Voor de Gemeenschap

"Als mantelzorger binnen je familie werken, wordt veelal als een normale taak gezien. Maar juist in eigen kring is dit extra zwaar en veelal niet altijd volledig te combineren met andere sociale en maatschappelijke activiteiten, laat staan je werk. Een vergoeding is niet meer dan reëel. Daar waar je voor externen makkelijk gebruik kunt maken van een PGB-budget is dat veelal lastiger voor eigen familie."

Geen van beide

VVD

"Mantelzorgers zijn belangrijk en verdienen waardering. Daarom krijgen ze op dit moment al een jaarlijkse waarderingsvergoeding als zij zichzelf actief als mantelzorger bekend maken bij de gemeente. Ook kan de gemeente op die manier andersoortige mantelzorgondersteuning bieden. Toch kiezen veel mensen ervoor zich niet te laten registreren omdat zij het normaal vinden dat ze voor hun familie of vrienden zorgen. Wat ons betreft is het op die manier goed geregeld en behoeft dat geen aanpassing. "

Oneens

Progressief Halderberge

"We zorgen voor elkaar, dat vinden wij niet meer dan normaal. Zeker als het om familie of bekenden gaat. Dat is gewoon zoals het hoort, daar moet niet voor worden betaald. Uiteraard vinden wij wel dat we deze mensen, mantelzorgers, moeten ondersteunen en gespecialiseerde zorg in moeten zetten als dat nodig is. Uiteraard zijn wij wel groot voorstander van het mantelzorgcompliment, maar dat zien wij als een bedankje, niet als vergoeding."

Lokaal Halderberge

"Extra hulp is niet met een vergoeding opgelost. Mantelzorgers hebben ondersteuning nodig op het gebied van begeleiding, hulp in de huishouding, dagopvang en goede informatie hoe te handelen. Op de consulente van ContourdeTwern kan een beroep gedaan worden, die de mantelzorger met raad en advies bijstaat. Belangrijk is dat mensen die lange tijd een partner, familielid of bekende verzorgen, extra hulp krijgen die nodig is om op adem te komen om zodoende de zorg voor de ander vol te houden."

WOS Halderberge

"Mantelzorgers verdienen zeker ondersteuning van de gemeente. Regelgeving moet simpeler waardoor mantelzorg eenvoudiger uitvoerbaar en laagdrempeliger wordt. "

19. Noordelijke rondweg

De gemeente moet ook het noordelijke deel van de rondweg om Oudenbosch aanleggen, ook als dat heel veel geld kost.

Wat vinden de partijen?

Eens

Voor de Gemeenschap

"Uit het onderzoek van Arcadis bleek destijds dat de noordelijke oplossing de beste oplossing was, Het onderzoek is destijds vertaald in een afwegingstabel welke naar de zuidelijke variant toe geredeneerd werd. Verkeer wil richting het westen. Nu de tangent bij Roosendaal geen doorgang vindt, maakt veel verkeer gebruik van deze zuidelijke rondweg. Het effect van de zuidelijke rondweg is in Bosschenhoofd sterk merkbaar. Dat moet opgelost worden."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Geen toegevoegde waarde."

Progressief Halderberge

"Er is heel lang gepraat over een noordelijke of zuidelijke rondweg. De keuze is uiteindelijk de zuidelijke rondweg geworden. Met de realisatie van de zuidelijke omlegging, de Oudenbossche Koepelbaan, is wat ons betreft de discussie ook klaar. Punt."

VVD

"De zuidelijke rondweg rond Oudenbosch kostte circa 60 miljoen euro, waarvan de provincie 91% betaald heeft. Zonder een bijdrage van de provincie hadden we deze rondweg niet kunnen realiseren. De provincie zal nooit meebetalen aan nòg een rondweg. Een kansloze missie dus. De lokale VVD investeert dan liever extra geld in oplossingen voor het toegenomen verkeer - ten gevolge van de zuidelijke rondweg - in de kernen Bosschenhoofd en Hoeven. "

Lokaal Halderberge

"Met de in 2016 geopende zuidelijke omleidingsroute is het verkeersveiligheidsprobleem door Oudenbosch voor een groot deel opgelost. Deze rondweg kon slechts worden gerealiseerd met geld van de provincie. Het aanleggen van een noordelijke rondweg zal bovendien de provinciale wegen binnen Halderberge extra gaan belasten. Deze extra investering is onnodig en draagt niet bij aan verkeersveiligheid en -intensiteit. "

WOS Halderberge

"De huidige rondweg om Oudenbosch voldoet prima. Een tweede rondweg zou een zeer onverstandige inzet van gemeenschapsgeld zijn."

20. Jongerenraad

De gemeente moet in de komende raadsperiode een jongerenraad oprichten.

Wat vinden de partijen?

Eens

Progressief Halderberge

"We hebben een seniorenraad en WMO raad, maar geen jongerenraad die advies kunnen geven over onderwerpen die hen aangaan. Wat ons betreft wel super belangrijk, daarom willen wij graag in overleg met jongeren om samen te kijken in welke vorm we dit mogelijk kunnen maken."

Voor de Gemeenschap

"Of er een jongerenraad moet worden ingericht zal onderzocht dienen te worden. De VDG heeft in haar verkiezingsprogramma staan het onderzoeken om de WMO-raad uit te breiden met jongeren. Jongeren meer bij de lokale besluitvorming betrekken is belangrijk. Of dit helpt door een jongerenraad op te richten zal in overleg met de jongeren nader bepaald worden. Wellicht hebben de jongeren veel betere ideeën om te komen tot meer betrokkenheid."

WOS Halderberge

"Het is goed een jongerenraad te laten adviseren bij besluitvorming. Inspraak van en door jongeren is van groot belang. Zij kennen de behoefte en weten wat er speelt onder jongeren. "

Geen van beide

CDA

"Het zou goed zijn een jongerenraad te hebben, maar moet vooral ook uit de jongeren zelf komen. Dan kan de gemeente dat ondersteunen. "

Oneens

VVD

"Een jongerenraad is geen zaligmakende oplossing voor onze gezamenlijke uitdaging om ook jongeren beter te betrekken bij gemeentelijk beleid of de politiek. Een jongerenraad kost vrij veel geld, vraagt veel tijd van ambtenaren en er ligt geen concreet verzoek. Wij vinden dat als er onderwerpen zijn waarbij de stem van jongeren nodig is, we de jongeren op moeten zoeken via social media, de scholen of het jongerenwerk. Politieke partijen horen ook een actieve rol te hebben en jongeren te betrekken."

Lokaal Halderberge

"Lokaal Halderberge ondersteunt een jongerenraad van harte. Wij vinden echter dat deze initiatieven vanuit de jongeren zelf moeten komen."

21. Bredere fietspaden

De gemeente moet veel geld steken in bredere fietspaden.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Als we Halderberge verkeersveiliger kunnen maken met bredere en beter ingerichte fietspaden, dan doen wij dat. Hierbij hoort wat ons betreft ook betere/slimmere verlichting. Zeker nu ook steeds meer senioren de (elektrische) fiets pakken. Met 400.000 overnachtingen per jaar is toerisme en recreatie een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente en de lokale economie. Met een goed en breed fietspadennetwerk verbeteren we ook op dat vlak onze uitstraling als gemeente. "

Lokaal Halderberge

"De inrichting van het wegverkeer moet zoveel mogelijk bescherming bieden aan de ‘zwakste’ verkeersdeelnemers te voet of op de fiets. Veilige routes naar scholen en sportvoorzieningen zijn noodzakelijk. Goede fietsverbindingen dragen daarnaast bij aan de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van Halderberge."

Voor de Gemeenschap

"We willen dat iedereen meer gaat fietsen in plaats van de auto te gebruiken. De soorten fietsen zijn divers, de snelheidsverschillen nemen toe. Daarop zijn de huidige fietspaden niet berekend. Daarom zou meer rekening gehouden dienen te worden met deze verschillende snelheden en soorten fietsen. Bredere fietspaden zorgen dat we met elkaar makkelijker deze fietspaden kunnen gebruiken en niet noodgedwongen op de rijbaan gaan fietsen."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Fietspaden in Halderberge zijn overwegend goed, dit kan ook niet zomaar overal. Minder goede moeten aangepakt worden. "

Progressief Halderberge

"Uiteraard moeten we zorgen dat onze wegen en fietspaden goed onderhouden worden en blijven. Daar is wat ons betreft geen discussie over. Maar als het gaat om veel geld steken in het verbreden van fietspaden, dan zal dat niet in eerste instantie onze voorkeur hebben. Je kunt je geld maar één keer uitgeven en wij maken dan een andere keuze."

WOS Halderberge

"Recent onderzoek heeft aangetoond dat de fietspaden in Halderberge op een zeer acceptabel en veilig niveau zijn."

22. Geen taalles, korten bijstand

Halderberge moet korten op de bijstandsuitkering van mensen die geen Nederlands willen leren.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De intentie van nieuwe Nederlanders moet zijn de taal zo snel mogelijk te leren en levert de meeste kans op een baan en daarmee een snelle inburgering."

VVD

"Zolang nieuwkomers in Halderberge zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. Maar ruim 80% van de statushouders zit na twee jaar nog steeds in de bijstand. Als je de Nederlandse taal beheerst, vergroot dat je perspectief op het vinden van een baan. Als je weigert om hier serieus in te investeren, wordt je bijstandsuitkering wat ons betreft gekort of zelfs stopgezet. "

Lokaal Halderberge

"Lokaal Halderberge vindt het belangrijk dat mensen met een bijstandsuitkering, die de Nederlandse taal niet spreken, deze wel moeten leren. Dit verkleint hun afstand tot de arbeidsmarkt en verhoogt sociaal-maatschappelijke deelname aan onze Halderbergse samenleving."

Voor de Gemeenschap

"Om goed te kunnen inburgeren zul je Nederlands moeten kunnen. Het dient als het ware je tweede taal te worden. Pas dan kun je goed de mentaliteit en mores snappen van de Nederlandse en Brabantse cultuur. Om een bijstandsuitkering te krijgen is het niet meer dan logisch dat je probeert hier uit te komen. Dat kan alleen als je de Nederlandse taal en cultuur voldoende beheerst en snapt. Als je hieraan geen medewerking verleent, kom je niet voldoende tot integratie en korten kan een stimulans zijn."

WOS Halderberge

"Dit is bij wet geregeld. Als mensen geen Nederlands willen leren, kiezen ze er blijkbaar voor niet te willen integreren in onze samenleving."

Geen van beide

Oneens

Progressief Halderberge

"We hebben tot nu toe geen mensen in onze gemeente gehad die geen Nederlands willen leren. Het zou wel kunnen voorkomen, maar dat kan ook redenen hebben door bijvoorbeeld opgelopen trauma's, geestelijke beperking enzovoort. We vinden wel dat we het leren van de Nederlandse taal moeten stimuleren en faciliteren. Korten op een minimuminkomen kan wat ons betreft nooit de oplossing zijn."

23. Veestallen

De gemeente moet de bouw van grote veestallen in Halderberge verbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Progressief Halderberge

"Megastallen: nee! Wel willen we de ecologische agrarische bedrijven stimuleren, die in evenwicht met hun omgeving produceren en oog hebben voor dierenwelzijn, zodat we trots kunnen zijn op onze agrarische ondernemers."

Lokaal Halderberge

"Voor Lokaal Halderberge is een gezonde agrarische sector van groot belang. Schaalvergroting is inherent aan de sector. Lokaal Halderberge is echter niet voor de komst van nieuwe megastallen."

WOS Halderberge

"Grote veestallen of intensieve veehouderij passen niet in onze gemeente. Onze leefomgeving wordt hierdoor aangetast."

Geen van beide

CDA

"Grote veestallen is iets anders dan megastallen. Het CDA is wel tegen megastallen!"

Oneens

VVD

"Gelijke kansen voor alle ondernemers is een belangrijk punt voor de lokale VVD. Als uitbreidingsplannen passen in zowel de gemeentelijke, provinciale en Europese regelgeving, dan werken we daar aan mee. Wij geloven er niet in dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel agrarische bedrijven zijn zelf al volop bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen: milieuvervuiling pakken we aan. "

Voor de Gemeenschap

"Onze agrariërs hebben ons buitengebied gemaakt en gevormd. Zij moeten zich kunnen ontwikkelen binnen de regels en maatschappelijke verwachtingen. Ze zijn wel belangrijk voor onze economie. Als grote veestallen bijdragen aan minder milieubelasting en meer verantwoord houden van dieren, zijn we zeker niet tegen grotere veestallen. Oude en niet meer aan de huidige eisen voldoende stallen dienen dan wel gesloopt te worden."

24. Cultuurbudget

De gemeente mag het budget voor cultuur verhogen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Er moet gekeken worden wat nodig is op dit gebied en daar naar handelen. Dit moet je zien in relatie met toerisme en economie."

Progressief Halderberge

"Cultuur is een inspiratiebron voor iedereen. Kunst en cultuur geeft iedereen de ruimte om zichzelf te ontplooien. Ze vormen ook de zuurstof voor een levendig Halderberge. Door gezellige horeca, de vele evenementen en festivals die worden georganiseerd en het rijke culturele aanbod verwachten we dat steeds meer mensen in Halderberge willen zijn. Dus wat ons betreft gaan we hierin investeren."

Lokaal Halderberge

"Volgens Lokaal Halderberge moeten inwoners zelf kunnen uitspreken welke initiatieven zij belangrijk vinden, waar vervolgens gemeente Halderberge in kan ondersteunen. Meedenken binnen en buiten gestelde kaders levert mooie initiatieven op waar zowel de inwoners als gemeente profijt van hebben. Het culturele hart binnen ieder dorp van Halderberge moet blijven kloppen en Lokaal Halderberge stimuleert dan ook nieuwe projecten die inwoners samenbrengen."

Voor de Gemeenschap

"De vijf kernen hebben ieder een eigen cultuur. Er is geen Halderbergse cultuur. Om de eigenheid van de dorpen te bewaken en te bevorderen kan verhoging van het budget op cultuur het nodig maken voor dit behoud en eventuele ontwikkelingen."

WOS Halderberge

"Cultuur is een verbindende factor op het gebied van ontmoeting en het saamhorigheidsgevoel. Cultuur draagt ook bij aan het voorkomen van vereenzaming en verindividualisering. "

Geen van beide

Oneens

VVD

"De lokale VVD heeft andere prioriteiten dan extra geld naar cultuur. Halderberge geeft al veel geld uit aan cultuur. Tradities zoals Sinterklaasintochten en carnaval zijn voor ons wel heel belangrijk en we vinden het dan ook niet meer dan normaal dat deze ieder jaar weer terugkeren. Een verhoging van het budget om weer meer andere activiteiten uit te voeren vinden wij niet nodig."

25. Bouwen in alle dorpen

In alle dorpen moeten woningen gebouwd worden, ook als er niet meteen vraag naar is.

Wat vinden de partijen?

Eens

Progressief Halderberge

"Eens, bouwen voor groei. De woningmarkt in de grotere steden loopt vast, mensen wijken uit naar gemeenten zoals die van ons. Tevens moeten we zorgen dat onze eigen kinderen ook nog een woning kunnen kopen of huren in onze gemeente. Waar de prognose zegt dat onze gemeente gaat krimpen qua inwonersaantal, willen wij een 'groeigemeente' zijn, en dat kan onder andere door te gaan bouwen. "

VVD

"Er is in Nederland over een paar jaar een tekort van maar liefst 235.000 woningen. Starters, doorstromers en senioren zijn ook nu al in Halderberge vaak tevergeefs op zoek. We bouwen al jaren te weinig woningen. Met meer inwoners kunnen we het voorzieningenniveau in alle dorpen beter op peil houden. Als we nu weer afwachten of te voorzichtig zijn gaat onze kans voorbij. Fasering van plannen en goed overleg met ontwikkelaars zorgt er voor dat we niet voor niets bouwen."

Lokaal Halderberge

"Voor behoud van leefbaarheid in al onze kernen is nieuwbouw van groot belang. Nieuwbouw zorgt voor jonge aanwas en levert een bijdrage aan doorstroming. Hierdoor krijgt de leefomgeving een positieve impuls in de breedste zin van het woord."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Er moet altijd gekeken worden naar de vraag, ook per doelgroep."

Voor de Gemeenschap

"Je dient te bouwen naar behoefte en naar de toekomst. Niet voor leegstand. Marktwerking is hierbij van belang. Bewoners hebben zelf de leefbaarheid in de hand. Door lokaal te kopen blijft de lokale middenstand eerder in stand. Woningbouw kan daarbij helpen, maar dan wel gericht op diegenen die ook in het dorp/de kern willen gaan wonen. Dus bouwen naar behoefte en rekening houdende met de ontwikkelingen op de lange termijn."

WOS Halderberge

"Het is onverstandig te bouwen als er geen behoefte is. Bouwen naar behoefte en goed kijken naar de actuele en toekomstige behoefte binnen de speciale doelgroepen, bijvoorbeeld senioren."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1. Windmolens Extra belangrijk

Halderberge moet meewerken aan de plaatsing van meer windmolens in de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn andere betere oplossingen."

 • Progressief Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, maar wat ons betreft moet er eerst onderzocht worden of hier draagvlak voor is, en of andere manieren wellicht een betere optie zijn. (Bijvoorbeeld zonnepanelen, zonnebloemen en zonneweides.) De technologie staat niet stil, en wat ons betreft is alles bespreekbaar wat bijdraagt aan een energieneutraal beleid. Uiteraard altijd in samenspraak met onze inwoners, ondernemers en verenigingen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Halderberge heeft al meer dan voldoende windmolens. Voor de lokale VVD reden om de komende raadsperiode geen medewerking te verlenen aan het plaatsen van nog meer windmolens. Om alternatieve vormen van duurzame energie toch te stimuleren, staan wij wel open voor een onderzoek naar 'zonneweides'."

 • Lokaal Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Halderberge voldoet ruim aan de norm voor windenergie. Als het gaat om schone energie, zet Lokaal Halderberge zich liever in voor andere innovatieve energiebronnen."

 • Voor de Gemeenschap: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Windmolens moet je plaatsen waar deze het grootste rendement hebben: op zee. Niet in de bebouwde wereld. Het is ook gebleken dat het rendement versus investering tegen valt. Zonnepanelen leveren veel meer op. En op daken is hiervoor nog meer dan voldoende ruimte."

 • WOS Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Windmolens hebben een behoorlijke impact op het landschap. Er is alternatieve duurzame energie voor handen. Bovendien staan er in Halderberge en ook in aangrenzende gemeenten al voldoende windmolens."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Vuurwerkvrije zone Extra belangrijk

Tijdens de jaarwisseling moeten er in alle dorpen vuurwerkvrije zones zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Maar er moet wel goed worden afgewogen waar deze zones moeten komen."

 • Progressief Halderberge: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat onze inwoners hier zelf over moeten besluiten. Daarom willen wij in overleg met onze inwoners, zodat zij kunnen aangeven of ze vuurwerkvrije zones willen en zo ja, waar."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het afsteken van vuurwerk is voor de VVD een belangrijke traditie. Hufterig gedrag en overlast van vuurwerk moeten wel keihard aangepakt worden. Met het instellen van vuurwerkvrije zones los je dit niet op zolang er zo minimaal gehandhaafd wordt als op dit moment. De VVD investeert liever in extra handhaving voor héél Halderberge met extra aandacht voor kwetsbare gebouwen zoals verzorgingshuizen en seniorenwoningen."

 • Lokaal Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Lokaal Halderberge gaat voor wat betreft vuurwerk voor actieve informatie over vuurwerkveiligheid aan de (jonge) inwoners. Gezien de geringe vuurwerkoverlast in Halderberge van de afgelopen jaren is de instelling van een vuurwerkvrije zone wat ons betreft nu niet nodig."

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er mogen best vuurwerkvrije zones komen. Echter, iedereen is jong geweest en dat mogen we met elkaar ook beseffen. Gun onze jeugd en jongeren dit plezier. Zorg wel dat je de uitwassen tegen gaat: het harde illegale vuurwerk. Zet daar op in. Laten we zorg dragen dat we van vuurwerk genieten. Toezicht/handhaving is het sluitstuk. Gedragsbeïnvloeding."

 • WOS Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de buurt waar overlast wordt ervaren, bijvoorbeeld bij Woonzorgcomplexen of andere specifieke doelgroepen moet het mogelijk zijn vuurwerkvrije zones in te richten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Proef afvalinzameling Extra belangrijk

De gemeente moet een proef doen waarbij gescheiden herbruikbaar afval van huis wordt opgehaald en restafval weggebracht moet worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De huidige regeling is goed. "

 • Progressief Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niet weggooien, maar hergebruiken: afval is grondstof, dus afval bestaat niet. Het begint bij het goed scheiden en verwerken van afval. Afvalstoffen, die als grondstof dienen worden dan zo veel mogelijk opgehaald. Er zal (bijna) geen restafval meer zijn. En wat overblijft gaat als restafval naar een ondergrondse container. Veel beter voor het milieu!"

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We willen zoveel mogelijk afval laten hergebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval gescheiden wordt. Dit doen we graag zo efficiënt mogelijk om de afvalstoffenheffing voor onze inwoners en ondernemers zo laag mogelijk te houden. De VVD kiest dan ook voor een pragmatische aanpak: bij eventuele voortschrijdende technische ontwikkelingen kunnen we alsnog bekijken of 'nascheiding' voordeliger wordt dan gescheiden ophalen. "

 • Lokaal Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onlangs heeft de gemeenteraad besloten een nieuwe milieustraat (grondstoffencentrum) aan te leggen. Dit zal een bijdrage leveren aan het nog beter scheiden en verdere reductie van het restafval. Een proef met omgekeerd inzamelen van restafval heeft om die reden op dit moment geen toegevoegde waarde."

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "Steeds meer gemeenten zien af van voorscheiding, waardoor mensen zo langzamerhand een eigen milieustraat achter het huis hebben en soms zelfs aan de voorkant. Een nieuwe milieustraat met nog meer afvalsoorten kost veel en voor de burger weer extra afvallasten. Een proef met scheiding achteraf, waar al de nodige gemeenten mee werken, kan zorgen voor minder kosten èn minder overlast voor burgers."

 • WOS Halderberge: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Een proef kunnen we ondersteunen. Er dient echter goed en zorgvuldig geëvalueerd te worden of eventuele invoering voor alle inwoners het gewenste resultaat oplevert."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Winkelopening feestdagen Extra belangrijk

Winkels mogen op alle dagen van het jaar open zijn, dus ook op feestdagen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Halderberge zijn winkels slechts drie dagen verplicht gesloten. "

 • Progressief Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn van mening dat de ondernemers zelf in staat zijn om te bepalen wanneer zij wel of niet open zijn. En daarnaast hebben de inwoners de vrijheid om wel of niet boodschappen te gaan doen wanneer zij dat willen. Winkels mogen altijd open, maar moeten niet."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als het aan ons ligt, mogen winkels zelf weten of ze ook open gaan op 1e Paasdag, 1e Kerstdag of Nieuwjaarsdag. Het is niet van deze tijd om een ondernemer te verplichten op die dagen dicht te blijven. Zeker niet als de concurrerende kledingzaken en supermarkten in Rucphen, Breda en Roosendaal wel gewoon open mogen zijn. "

 • Lokaal Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het huidige winkeltijdenbesluit is na zorgvuldig overleg met grote en kleine winkelbedrijven tot stand gekomen. Op slechts drie feestdagen na mogen winkels alle dagen open zijn. Dit voorziet volgens Lokaal Halderberge voldoende in ieders behoefte. "

 • Voor de Gemeenschap: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We hebben met elkaar gestreden voor een vrije dag, zowel vanuit levensovertuiging als vanuit de sociale kant. We moeten dit niet met elkaar verkwanselen. Samen zorgen dat iedereen een vrije dag heeft. Of dit nu de zondag is of aan andere gezamenlijke dag. Eerbiedigen van feestdagen is belangrijk voor eenieder. Anders verplichten we anderen voor ons te gaan werken op deze feestdagen."

 • WOS Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is aan de markt, winkeliers en consumenten, wanneer men open wil zijn of niet."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Verdeling migranten Oudenbosch Extra belangrijk

Zolang Halderberge migranten met een verblijfsvergunning niet beter over de dorpen verdeelt, mogen ze niet meer in Oudenbosch worden gevestigd.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wel is het zaak alle mogelijkheden in de andere kernen te benutten om evenwichtige spreiding te krijgen. "

 • Progressief Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen heeft wel eens hulp nodig en dan helpen we elkaar. Ons uitgangspunt is dat statushouders verdeeld moeten worden over onze vijf kernen. Maar als er in de andere kernen geen woningen beschikbaar zijn, dan mogen de statushouders hiervan niet de dupe zijn. En mogen ze ook in Oudenbosch een woning krijgen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij blijven een zo evenwichtig mogelijke spreiding van het (wettelijk minimum) aantal statushouders nastreven. Als het nodig is om daarvoor tijdelijk minder of geen statushouders in bepaalde wijken of kernen te plaatsen, dan doen wij dat."

 • Lokaal Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Lokaal Halderberge wil statushouders goed laten integreren in onze samenleving. Een eerlijke spreiding over alle kernen draagt hieraan bij. Zo worden zij onderdeel van een wijk waar verschillende culturen samenkomen. Zij leren sneller wat de Nederlandse waarden en normen zijn en hoe wij binnen Nederland en Halderberge werken en leven. "

 • Voor de Gemeenschap: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen dienen vrij te zijn om te bepalen waar ze willen wonen. Dus als ze graag in Oudenbosch willen wonen, mede vanwege goede openbare vervoerverbindingen, dan moet dat mogelijk zijn."

 • WOS Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Spreiding is van groot belang voor onze inwoners van alle kernen. We sluiten geen kernen uit. Uiteraard is de beschikbare woningvoorraad hierbij van belang."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Mobiel cameratoezicht aanschaffen Extra belangrijk

Halderberge moet zelf investeren in de aanschaf van mobiel cameratoezicht.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Daar waar nodig kan inzet van camera's bijdragen aan veiligheid en het veiligheidsgevoel."

 • Progressief Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer we mobiel cameratoezicht gaan inzetten, gaat onze voorkeur in eerste instantie uit om met buurgemeenten afspraken te maken over het lenen van deze apparatuur in plaats van zelf als gemeente hierin fors te investeren."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn hartstochtelijk voorstander van het invoeren van mobiel cameratoezicht. Dit om meer te kunnen doen tegen ongewenste samenscholing en/of drugshandel. Om snel te kunnen schakelen hebben wij graag zelf de beschikking over een aantal mobiele camera's. In overleg met buurtpreventieteams en bewoners willen we de uiteindelijke locaties bepalen. "

 • Lokaal Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Lokaal Halderberge is voorstander van mobiel cameratoezicht. Om ruimere dekking te bewerkstelligen zoeken we actief samenwerking met buurgemeenten. Investeren kan dan in gezamenlijkheid."

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "Handhaving is het sluitstuk van beleid. Beleid en uitvoering moet gericht zijn op doelmatige inrichting en oplossingen. Excessen moeten via toezicht en handhaving in de tang worden genomen, Toezichthouders en politie zijn maar beperkt inzetbaar. Door op plaatsen waar extreme zaken plaatsvinden mobiel cameratoezicht te plaatsen, kan dit helpen in strijd tegen onaangepast gedrag. Om effectief en snel te kunnen handelen is inzet van eigen mobiele camera's wenselijk."

 • WOS Halderberge: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Zelf investeren in cameratoezicht is geen voorwaarde voor inzet. Dat kan ook via huur of bruikleen mits beschikbaarheid goed geregeld is."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Gasaansluiting Extra belangrijk

In Halderberge mogen nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op weg naar meer duurzaamheid. "

 • Progressief Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, we willen in 2050 en het liefst eerder energieneutraal zijn. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Keuzevrijheid voor de consument vinden wij belangrijk. Wij voelen niets voor een gemeentelijke verplichting. Wel stimuleren we ontwikkelaars te investeren in gasvrije, betaalbare alternatieven. Een rijtjeshuis bouwen zonder gasaansluiting kost €18.000 extra. Met name starters zouden hierdoor minder snel een koopwoning kunnen krijgen vanwege strenge hypotheekregels. Als het kabinet anders beslist, ontstaat er voor ons pas een nieuwe situatie."

 • Lokaal Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Lokaal Halderberge conformeert zich aan de voorgenomen wetgeving vanaf 2019."

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een goed streven, mits er voldoende betaalbare alternatieven zijn. Op daken van bedrijven en woningen meer zonnepanelen leggen. De grote bedrijven/hallen op Borchwerf waren/zijn mogelijkheden om hierop zonnepanelen te plaatsen."

 • WOS Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "In 2050 moeten we energieneutraal zijn. Gezien de levensduur van nieuwe woningen zou het niet verstandig zijn om nu nog gasverslindende woningen te bouwen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Onroerendzaakbelasting bedrijven Extra belangrijk

De gemeente moet de onroerendezaakbelasting (ozb) op bedrijfsgebouwen verlagen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Progressief Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In samenspraak met de ondernemers is de ozb voor bedrijfsgebouwen de afgelopen jaren verhoogd (2,5% in 2017 en nog eens 2,5% in 2018). Dit geld wordt gestopt in het publiek-privaat economisch stimuleringsfonds om de plannen uit de economische visie richting 2020 uit te kunnen voeren. Dit fonds bestaat voor de helft uit de ozb-verhoging en voor de andere helft uit een bijdrage van de gemeente. Dit fonds is bedoeld om het ondernemersklimaat van onze gemeente te versterken. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De laatste twee raadsperiodes is er heel veel geld naar sport, onderwijs en het wegennet gegaan. In de lokale economie is niet of nauwelijks (extra) geïnvesteerd. Sterker nog, sinds 2017 betalen alle eigenaren van niet-woningen 5% extra OZB om de Economische Koepel Halderberge (EKH) van voldoende geld te voorzien. Voor lokale ondernemers dus een sigaar uit eigen doos. Als het aan de VVD ligt schrappen we deze extra belastingverhoging en investeren we daadwerkelijk zèlf in de lokale economie. "

 • Lokaal Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Lokaal Halderberge is het oneens met deze stelling, omdat eerder voor het versterken van het economisch klimaat in Halderberge de Economische Koepel is opgericht. Het bijbehorende stimuleringsfonds wordt voor de helft gevoed door de ondernemers, middels een opslag op hun OZB. Voor de toekomst wil Lokaal Halderberge de OZB verhogingen voor inwoners en bedrijven beperken tot maximaal het inflatiepercentage. "

 • Voor de Gemeenschap: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, wij vinden ozb-verlaging voor burgers belangrijker dan voor bedrijven. Burgers hebben al veel ingeleverd en betalen al veel geld aan de overheden. Dus niet alleen op bedrijfsgebouwen, maar alle ozb, ook voor woningen dient verlaagd te worden. Zeker nu burgers gemotiveerd worden te investeren in hun woningen in het kader van klimaatneutraal 2050."

 • WOS Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als de ozb verlaagd zou kunnen worden, zou dat moeten gelden voor alle gebouwen dus ook voor particuliere woningen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Gemeentebanen arbeidsbeperkten Extra belangrijk

De gemeente moet veel meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie."

 • Progressief Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met het stoppen van nieuwe instroom bij de sociale werkplaats (WVS), willen we zo veel mogelijk mensen aan regulier werk helpen of laten meedoen in onze maatschappij. Onze gemeente is ook een werkgever en omdat we een voorbeeldfunctie hebben, vinden wij dat de gemeente meer mensen met een arbeidsbeperking een werkplek moet bieden. Meedoen is voor ieders geluk en welzijn het belangrijkste wat er is. Voor jezelf, je omgeving en de maatschappij."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Halderberge loopt voorop met het invullen van de garantiebanen voor mensen met een beperking. Ook is onder andere de schoonmaakdienst uitbesteed aan de WVS. Het aannemen van zoveel mogelijk mensen met een beperking mag nooit een doel op zich zijn. Veel functies laten zich daar niet voor lenen. Wij zien die noodzaak dus niet, vooral omdat we op dit moment al een voorbeeld voor veel bedrijven op dat gebied zijn. "

 • Lokaal Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Lokaal Halderberge ziet dat veel mensen met een arbeidsbeperking aan kant staan. Als gemeente dienen we het goede voorbeeld te geven door het aanbieden van gepast werk waar mogelijk."

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen dient een kans te krijgen op basis van kennis en kunde. Een goede mix hiervan zorgt voor een goede advisering aan bestuur."

 • WOS Halderberge: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In principe geldt voor ons: gelijke kansen voor iedereen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Leegstandsboete Extra belangrijk

De gemeente mag ondernemers een boete geven als hun gebouwen te lang leegstaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Is afhankelijk van de locatie van het gebouw en andere aspecten (bijvoorbeeld een monument)."

 • Progressief Halderberge: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Om de leegstand tegen te gaan, zijn verschillende manieren mogelijk. Samen met onze ondernemers willen wij bekijken wat de mogelijkheden zijn en samen met hen besluiten wat voor onze gemeente de juiste manier is."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een boete is alleen bespreekbaar als het als allerlaatste redmiddel wordt ingezet wanneer pandeigenaren de boel willens en wetens laten verpauperen. Het uitgangspunt moet altijd zijn om in gesprek met de eigenaren tot een oplossing te komen. De lokale VVD wil hier extra menskracht voor vrijmaken om de leegstand met 50% terug te dringen. Uiteindelijk moeten we samen werk maken van het aanpakken van de leegstand in Halderberge."

 • Lokaal Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een boete bij te lange leegstand gaat wat Lokaal Halderberge betreft veel te ver. Wel dient de gemeente in gesprek te gaan met de eigenaren van panden als verpaupering ontstaat en daardoor de veiligheid in gevaar komt."

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "Beleggers laten soms gebouwen bewust leeg staan in kader van belastingen. Om deze beleggers te motiveren hun panden zo snel mogelijk weer te verhuren/in gebruik te laten nemen is een boete een mooie stimulans. Boete moet wel in verhouding staan en als doel hebben om snel over te gaan tot het weer in gebruik nemen van het pand. Boete dient te leiden tot gedragsverandering en niet als inkomstenbron te worden gezien.Gemeente dient te faciliteren waardoor eigenaar weer kansen ziet voor gebruik pand."

 • WOS Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een doorn in het oog voor velen is de verpaupering of verkrotting van gebouwen. Een stimulans om dit te voorkomen zou een belasting of boete kunnen zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Tegenprestatie bijstandsuitkering Extra belangrijk

De gemeente moet er streng op toezien dat mensen met een bijstandsuitkering iets terug doen voor de maatschappij, bijvoorbeeld als hulp op school.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze inzet (bijvoorbeeld op school) kan bijdragen aan het vinden van een reguliere baan. "

 • Progressief Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn een heleboel mensen die een bijstandsuitkering krijgen, die niet kunnen werken om allerlei verschillende redenen. Iedereen die kan werken helpen we zoveel mogelijk aan een baan, maar wie niet kan werken gaan we niet ook nog onnodig belasten. Uiteraard juichen wij het toe dat mensen iets terug doen voor de maatschappij, maar niet iedereen heeft daar mogelijkheid toe door bijvoorbeeld lichamelijke of geestelijke beperkingen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest wat ons betreft ook zijn of haar uitkering. Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg."

 • Lokaal Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Lokaal Halderberge vindt het belangrijk dat iedereen een bijdrage levert aan de maatschappij. Bij voorkeur via regulier werk. Als dat niet mogelijk is via vrijwilligerswerk. Extra voordeel hierbij is dat de kansen op participatie in de samenleving toenemen."

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gaat misschien niet zozeer om iets terug doen, maar dat je beseft dat niets voor niets is. Door te zorgen voor een goede dagelijkse invulling waarvoor je een bijdrage ontvangt, neemt het bewustzijn toe alsmede de eigenwaarde. Hierdoor ontstaat meer zelfvertrouwen en dit werkt door bij sollicitaties. Bovendien draai je mee in het sociale leven en dit bevordert het creëren van een netwerk."

 • WOS Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Van iedereen die iets kan bijdragen wordt een vorm van inzet verwacht. Hier zou de gemeente strenger op kunnen toezien met de voor haar beschikbare middelen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Gemeentelijke aanbesteding Extra belangrijk

De gemeente moet haar inkopen voor zover mogelijk bij lokale bedrijven doen, ook als dat duurder is.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Indien mogelijk, maar niet ten koste van alles."

 • Progressief Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor het inkopen bij onze lokale bedrijven, maar de prijs is wat ons betreft niet het enige criterium. Het gaat ook om kwaliteit, maar ook om aandacht voor duurzaamheid en sociaal ondernemen. Wat ons betreft kopen we in bij bedrijven met de beste prijs-kwaliteit verhouding."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een sterke lokale economie is van groot belang voor onder andere de werkgelegenheid. Kwaliteit is ook belangrijk. Als je bij een lokale ondernemer ook nog eens verzekerd bent van goede kwaliteit dan heeft die bij de lokale VVD een streepje voor. Natuurlijk kijken we daarbij wel naar wat marktconform is. We gooien nooit onnodig geld over de balk. "

 • Lokaal Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor Lokaal Halderberge is een goede prijs/kwaliteit verhouding essentieel. Wel vinden wij dat het inkoopbeleid meer ruimte moet geven aan lokale ondernemers. Lokaal Halderberge wil hiertoe de aanbestedingsregels waar mogelijk aanpassen en uitbreiden."

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "De lokale economie dient gestimuleerd te worden. Koop lokaal. Maar we moeten ook beseffen dat als we overal deze bescherming gaan geven, als elke gemeente dit gaat doen, we zó protectionistisch worden dat er weer andere effecten ontstaan. Dus ja, maar wel met nodige voorzichtigheid en realiteit."

 • WOS Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het stimuleren van lokaal ondernemerschap en werkgelegenheid is een goede zaak. Bij extreme prijsverschillen kan een uitzondering worden gemaakt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Sportbudget gehandicapten Extra belangrijk

Halderberge moet minimaal tien procent van al het geld voor sport besteden aan sport voor gehandicapten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit is niet in een percentage uit te drukken, gehandicaptensport vraagt ook vaak regionale aandacht. "

 • Progressief Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen Halderberge uitnodigen tot een gezond en actief leven. Daarmee bedoelen we iedereen, dus ook mensen met een handicap. Meedoen in de maatschappij moet voor iedereen mogelijk zijn, ook op het gebied van sport. Daarom vinden wij het juist belangrijk hierin te investeren. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen en dus ook voor mensen met een beperking. Wij hebben als een gemeente een rol om sportclubs te stimuleren ook aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van hun sport voor mensen met een beperking. In overleg met sportclubs willen wij hier prestatiedoelstellingen voor afspreken, waarmee ze 'extra' subsidie kunnen krijgen. Wij vinden het niet nodig hierbij op voorhand een vast percentage te reserveren. "

 • Lokaal Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "10% zegt niets. De door de gemeente geboden gelegenheid tot sport moet een zo groot mogelijk aantal inwoners van alle leeftijden bereiken. Het belang van sport voor de jeugd is uit oogpunt van gezondheid en sociaal welzijn duidelijk, maar dat geldt ook voor de senioren van onze gemeente. In het algemeen moet deelname door jeugd, 65+ en gehandicapten gestimuleerd worden. Subsidies aan sportorganisaties worden meer afgestemd op het aantal lidmaatschappen voor jeugd, 65+ en gehandicapten. "

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met een beperking dienen ook in staat gesteld te worden met valide mensen samen te sporten. Hiervoor mag best een budget vrij gemaakt worden. Op deze manier komen we met elkaar in aanraking en zorgen we voor verdere integratie."

 • WOS Halderberge: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Voorzieningen voor sport dienen voor eenieder toegankelijk te zijn. Vanzelfsprekend ook voor gehandicapten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Opleidingen Oudenbosch Extra belangrijk

De gemeente moet mee betalen aan nieuwe opleidingen en voorzieningen, zodat Oudenbosch weer het centrum van onderwijs in de regio kan worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet op deze manier mede voorwaardenscheppend zijn, zonder te willen streven naar 'het centrum van het onderwijs'."

 • Progressief Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geld voor onderwijs is beschikbaar via het ministerie van onderwijs, dus voor (nieuwe) opleidingen vinden wij dat de gemeente daar niet ook nog geld van de belastingbetaler voor moet gebruiken. Wel moet de gemeente faciliteren in voorzieningen (goede onderwijsgebouwen). Daarin nemen wij zeker onze verantwoordelijkheid."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uit recente cijfers blijkt dat meer mensen hun weg weten te vinden naar Halderberge. Het is dan ook belangrijk dat we onze inwoners zo goed en passend mogelijk onderwijs aan kunnen bieden zodat er niet buiten de gemeente hoeft te worden gekeken. "

 • Lokaal Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Lokaal Halderberge heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor moderne brede basisscholen voor de kinderen in Halderberge. Van belang is dat bij iedere basisschool accommodatie aanwezig is voor bewegingsonderwijs. Om het Markland College voor te bereiden op de toekomst is een verbouwing en herinrichting noodzakelijk. Lokaal Halderberge wil het voortgezet onderwijs in Halderberge op hoog niveau houden en is bereid daarin te investeren."

 • Voor de Gemeenschap: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De wereld verandert. Oudenbosch was ooit het onderwijscentrum. Maar dat is niet vol te houden. Onderwijsinstellingen wijken uit naar waar de vraag is. De overheid kan faciliteren, maar bepaalt uiteindelijk niet waar scholen zich vestigen. Zorgen dat bedrijven voldoende stageplaatsen aanbieden zorgt meer voor het trekken van jongeren naar onze kernen. Daar kun je beter op insteken. Vooruitkijken in plaats van blijven hangen in het oude."

 • WOS Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vanuit historisch oogpunt is onderwijs altijd belangrijk geweest in Oudenbosch. In stand houding van en uitbreiding van het voortgezet onderwijs is van groot belang voor onze jeugd en voor de werkgelegenheid."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Woningen gezinnen Extra belangrijk

Er moeten in Halderberge vooral veel woningen voor gezinnen gebouwd worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Niet alleen voor gezinnen, maar afgewogen voor alle doelgroepen."

 • Progressief Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, maar wij vinden dat er ook extra gebouwd moet worden voor starters, senioren en eenpersoonshuishoudens. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wat de VVD betreft worden er de komende jaren veel woningen in Halderberge gebouwd. Het uitgangspunt behoort hier niet alleen gezinnen te zijn, maar wij zien ook een stijgende behoefte voor starters en senioren. Wat ons betreft worden al deze groepen bediend door de gemeente. Bouwen, bouwen, bouwen dus!"

 • Lokaal Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Lokaal Halderberge vindt dat we moeten luisteren naar de wensen van onze inwoners. Niet alleen de focus leggen op de bouw van eengezinswoningen, maar ook op betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, ouderen en hun eventuele mantelzorger. Daarnaast moet er ruimte zijn voor initiatiefnemers, die al dan niet in CPO-constructies op een bouwkavel hun woning willen realiseren. In deze tijd moet er volgens Lokaal Halderberge ook geëxperimenteerd worden met alternatieve woonvormen. "

 • Voor de Gemeenschap: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Eens of oneens. Dat is niet de vraag. Het gaat erom dat je bouwt waar behoefte aan is. Over 30 jaar ziet de bevolking er anders uit. We hebben al minder gezinnen. Steeds meer mensen kiezen anders en daar moet voor gebouwd worden. Wat is de behoefte en wat is de wens, voor zover nu in te schatten, voor over 25 jaar? We bouwen immers minimaal voor 50 jaar. Mensen blijven relatief lang in hun huidige woning, maar maken een wooncarrière en binnen deze wooncarrière moeten we gaan bouwen."

 • WOS Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "In alle kernen is behoefte aan extra woningen. Rekening houdend met de gezinssamenstelling. Dit kunnen eengezinswoningen zijn, maar ook woningen voor senioren of starters."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Middelbare scholen Halderberge Extra belangrijk

De gemeente moet stimuleren dat kinderen naar de middelbare school gaan in Halderberge in plaats van in buurgemeenten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er vanuit gaande dat er gewoon goed onderwijs gegeven wordt. "

 • Progressief Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen in Nederland heeft een vrije keuze van onderwijs. Dat is een recht! En dat moet ook vooral zo blijven."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het Prinsentuin- en Marklandcollege zijn belangrijke voorzieningen voor de héle gemeente. Zoveel mogelijk leerlingen dragen bij aan een gezonde exploitatie van deze scholen. Wij willen de interesse voor deze scholen stimuleren door te investeren in een nieuw Marklandcollege, veilige fietsroutes en een goede lokale samenwerking met bedrijven. Overigens hechten wij wel aan de keuzevrijheid. Als ouder en kind toch de KSE, het JTC of een andere school kiezen, dan moet dat gewoon kunnen. "

 • Lokaal Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Lokaal Halderberge vindt dat voortgezet onderwijs in de breedste zin van het woord gehandhaafd moet blijven. Door het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in combinatie met een breed opleidingsaanbod, stimuleren we onze kinderen in Halderberge hun opleiding te laten volgen. "

 • Voor de Gemeenschap: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als ouder en kind kies je samen voor de school/opleiding welke het beste bij het kind past. En als dat in een buurgemeente is, dan is dat zo. We hebben gelukkig vrije keuze. Het is aan de middelbare scholen met elkaar om zorg te dragen voor goed en passend onderwijs."

 • WOS Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het promoten van eigen lokaal onderwijs en het verzorgen van veilige routes naar de scholen draagt bij aan het behoud van voorzieningen op onderwijsgebied en de daarmee samenhangende werkgelegenheid."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Bewonersonderhoud wijken Extra belangrijk

De gemeente moet inwoners belonen als zij zelf het groen in hun wijk onderhouden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Progressief Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen initiatieven van inwoners en wijkverenigingen om hun buurt schoon te houden of het groen te onderhouden faciliteren en steunen met in ieder geval materiaal. Het geld wat overblijft doordat we geen groenbedrijf hiervoor hoeven in te huren, gaat wat ons betreft niet naar een persoon, maar wel naar de betreffende straten/wijken. Waarbij we altijd in overleg zullen gaan met de inwoners waar zij dit aan willen besteden."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat er meer geld uitgetrokken moet worden voor het plegen van onderhoud in de wijk. Daar betalen we immers met z'n allen belasting voor. Wel een punt van aandacht is de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen tuinen en stoepen. Wij vinden het heel normaal dat je dit zelf bijhoudt en vinden hiervoor een beloning onnodig."

 • Lokaal Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Lokaal Halderberge wil collectieve initiatieven op het gebied van gezamenlijk groenonderhoud in de wijk stimuleren en faciliteren."

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: steeds meer wil de overheid dat burgers hun eigen leefomgeving bepalen. Er zijn mooie voorbeelden dat burgers beter hun leefomgeving weten te bepalen en mooi te maken en te houden dan de lokale overheid. Stimuleer dit door te belonen."

 • WOS Halderberge: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Beloning in de zin van extra voorzieningen in wijk of straat zou denkbaar zijn. Het stimuleren of promoten van activiteiten door de gemeente om je wijk te onderhouden moedigen wij aan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Vergoeding mantelzorgers Extra belangrijk

Mensen die voor een langere periode een familielid of bekende verzorgen, moeten een vergoeding krijgen van de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Progressief Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zorgen voor elkaar, dat vinden wij niet meer dan normaal. Zeker als het om familie of bekenden gaat. Dat is gewoon zoals het hoort, daar moet niet voor worden betaald. Uiteraard vinden wij wel dat we deze mensen, mantelzorgers, moeten ondersteunen en gespecialiseerde zorg in moeten zetten als dat nodig is. Uiteraard zijn wij wel groot voorstander van het mantelzorgcompliment, maar dat zien wij als een bedankje, niet als vergoeding."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorgers zijn belangrijk en verdienen waardering. Daarom krijgen ze op dit moment al een jaarlijkse waarderingsvergoeding als zij zichzelf actief als mantelzorger bekend maken bij de gemeente. Ook kan de gemeente op die manier andersoortige mantelzorgondersteuning bieden. Toch kiezen veel mensen ervoor zich niet te laten registreren omdat zij het normaal vinden dat ze voor hun familie of vrienden zorgen. Wat ons betreft is het op die manier goed geregeld en behoeft dat geen aanpassing. "

 • Lokaal Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Extra hulp is niet met een vergoeding opgelost. Mantelzorgers hebben ondersteuning nodig op het gebied van begeleiding, hulp in de huishouding, dagopvang en goede informatie hoe te handelen. Op de consulente van ContourdeTwern kan een beroep gedaan worden, die de mantelzorger met raad en advies bijstaat. Belangrijk is dat mensen die lange tijd een partner, familielid of bekende verzorgen, extra hulp krijgen die nodig is om op adem te komen om zodoende de zorg voor de ander vol te houden."

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als mantelzorger binnen je familie werken, wordt veelal als een normale taak gezien. Maar juist in eigen kring is dit extra zwaar en veelal niet altijd volledig te combineren met andere sociale en maatschappelijke activiteiten, laat staan je werk. Een vergoeding is niet meer dan reëel. Daar waar je voor externen makkelijk gebruik kunt maken van een PGB-budget is dat veelal lastiger voor eigen familie."

 • WOS Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorgers verdienen zeker ondersteuning van de gemeente. Regelgeving moet simpeler waardoor mantelzorg eenvoudiger uitvoerbaar en laagdrempeliger wordt. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Noordelijke rondweg Extra belangrijk

De gemeente moet ook het noordelijke deel van de rondweg om Oudenbosch aanleggen, ook als dat heel veel geld kost.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen toegevoegde waarde."

 • Progressief Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is heel lang gepraat over een noordelijke of zuidelijke rondweg. De keuze is uiteindelijk de zuidelijke rondweg geworden. Met de realisatie van de zuidelijke omlegging, de Oudenbossche Koepelbaan, is wat ons betreft de discussie ook klaar. Punt."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De zuidelijke rondweg rond Oudenbosch kostte circa 60 miljoen euro, waarvan de provincie 91% betaald heeft. Zonder een bijdrage van de provincie hadden we deze rondweg niet kunnen realiseren. De provincie zal nooit meebetalen aan nòg een rondweg. Een kansloze missie dus. De lokale VVD investeert dan liever extra geld in oplossingen voor het toegenomen verkeer - ten gevolge van de zuidelijke rondweg - in de kernen Bosschenhoofd en Hoeven. "

 • Lokaal Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met de in 2016 geopende zuidelijke omleidingsroute is het verkeersveiligheidsprobleem door Oudenbosch voor een groot deel opgelost. Deze rondweg kon slechts worden gerealiseerd met geld van de provincie. Het aanleggen van een noordelijke rondweg zal bovendien de provinciale wegen binnen Halderberge extra gaan belasten. Deze extra investering is onnodig en draagt niet bij aan verkeersveiligheid en -intensiteit. "

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uit het onderzoek van Arcadis bleek destijds dat de noordelijke oplossing de beste oplossing was, Het onderzoek is destijds vertaald in een afwegingstabel welke naar de zuidelijke variant toe geredeneerd werd. Verkeer wil richting het westen. Nu de tangent bij Roosendaal geen doorgang vindt, maakt veel verkeer gebruik van deze zuidelijke rondweg. Het effect van de zuidelijke rondweg is in Bosschenhoofd sterk merkbaar. Dat moet opgelost worden."

 • WOS Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De huidige rondweg om Oudenbosch voldoet prima. Een tweede rondweg zou een zeer onverstandige inzet van gemeenschapsgeld zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Jongerenraad Extra belangrijk

De gemeente moet in de komende raadsperiode een jongerenraad oprichten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het zou goed zijn een jongerenraad te hebben, maar moet vooral ook uit de jongeren zelf komen. Dan kan de gemeente dat ondersteunen. "

 • Progressief Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "We hebben een seniorenraad en WMO raad, maar geen jongerenraad die advies kunnen geven over onderwerpen die hen aangaan. Wat ons betreft wel super belangrijk, daarom willen wij graag in overleg met jongeren om samen te kijken in welke vorm we dit mogelijk kunnen maken."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een jongerenraad is geen zaligmakende oplossing voor onze gezamenlijke uitdaging om ook jongeren beter te betrekken bij gemeentelijk beleid of de politiek. Een jongerenraad kost vrij veel geld, vraagt veel tijd van ambtenaren en er ligt geen concreet verzoek. Wij vinden dat als er onderwerpen zijn waarbij de stem van jongeren nodig is, we de jongeren op moeten zoeken via social media, de scholen of het jongerenwerk. Politieke partijen horen ook een actieve rol te hebben en jongeren te betrekken."

 • Lokaal Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Lokaal Halderberge ondersteunt een jongerenraad van harte. Wij vinden echter dat deze initiatieven vanuit de jongeren zelf moeten komen."

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "Of er een jongerenraad moet worden ingericht zal onderzocht dienen te worden. De VDG heeft in haar verkiezingsprogramma staan het onderzoeken om de WMO-raad uit te breiden met jongeren. Jongeren meer bij de lokale besluitvorming betrekken is belangrijk. Of dit helpt door een jongerenraad op te richten zal in overleg met de jongeren nader bepaald worden. Wellicht hebben de jongeren veel betere ideeën om te komen tot meer betrokkenheid."

 • WOS Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is goed een jongerenraad te laten adviseren bij besluitvorming. Inspraak van en door jongeren is van groot belang. Zij kennen de behoefte en weten wat er speelt onder jongeren. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Bredere fietspaden Extra belangrijk

De gemeente moet veel geld steken in bredere fietspaden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Fietspaden in Halderberge zijn overwegend goed, dit kan ook niet zomaar overal. Minder goede moeten aangepakt worden. "

 • Progressief Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uiteraard moeten we zorgen dat onze wegen en fietspaden goed onderhouden worden en blijven. Daar is wat ons betreft geen discussie over. Maar als het gaat om veel geld steken in het verbreden van fietspaden, dan zal dat niet in eerste instantie onze voorkeur hebben. Je kunt je geld maar één keer uitgeven en wij maken dan een andere keuze."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als we Halderberge verkeersveiliger kunnen maken met bredere en beter ingerichte fietspaden, dan doen wij dat. Hierbij hoort wat ons betreft ook betere/slimmere verlichting. Zeker nu ook steeds meer senioren de (elektrische) fiets pakken. Met 400.000 overnachtingen per jaar is toerisme en recreatie een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente en de lokale economie. Met een goed en breed fietspadennetwerk verbeteren we ook op dat vlak onze uitstraling als gemeente. "

 • Lokaal Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "De inrichting van het wegverkeer moet zoveel mogelijk bescherming bieden aan de ‘zwakste’ verkeersdeelnemers te voet of op de fiets. Veilige routes naar scholen en sportvoorzieningen zijn noodzakelijk. Goede fietsverbindingen dragen daarnaast bij aan de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van Halderberge."

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen dat iedereen meer gaat fietsen in plaats van de auto te gebruiken. De soorten fietsen zijn divers, de snelheidsverschillen nemen toe. Daarop zijn de huidige fietspaden niet berekend. Daarom zou meer rekening gehouden dienen te worden met deze verschillende snelheden en soorten fietsen. Bredere fietspaden zorgen dat we met elkaar makkelijker deze fietspaden kunnen gebruiken en niet noodgedwongen op de rijbaan gaan fietsen."

 • WOS Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Recent onderzoek heeft aangetoond dat de fietspaden in Halderberge op een zeer acceptabel en veilig niveau zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Geen taalles, korten bijstand Extra belangrijk

Halderberge moet korten op de bijstandsuitkering van mensen die geen Nederlands willen leren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De intentie van nieuwe Nederlanders moet zijn de taal zo snel mogelijk te leren en levert de meeste kans op een baan en daarmee een snelle inburgering."

 • Progressief Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We hebben tot nu toe geen mensen in onze gemeente gehad die geen Nederlands willen leren. Het zou wel kunnen voorkomen, maar dat kan ook redenen hebben door bijvoorbeeld opgelopen trauma's, geestelijke beperking enzovoort. We vinden wel dat we het leren van de Nederlandse taal moeten stimuleren en faciliteren. Korten op een minimuminkomen kan wat ons betreft nooit de oplossing zijn."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang nieuwkomers in Halderberge zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. Maar ruim 80% van de statushouders zit na twee jaar nog steeds in de bijstand. Als je de Nederlandse taal beheerst, vergroot dat je perspectief op het vinden van een baan. Als je weigert om hier serieus in te investeren, wordt je bijstandsuitkering wat ons betreft gekort of zelfs stopgezet. "

 • Lokaal Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Lokaal Halderberge vindt het belangrijk dat mensen met een bijstandsuitkering, die de Nederlandse taal niet spreken, deze wel moeten leren. Dit verkleint hun afstand tot de arbeidsmarkt en verhoogt sociaal-maatschappelijke deelname aan onze Halderbergse samenleving."

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om goed te kunnen inburgeren zul je Nederlands moeten kunnen. Het dient als het ware je tweede taal te worden. Pas dan kun je goed de mentaliteit en mores snappen van de Nederlandse en Brabantse cultuur. Om een bijstandsuitkering te krijgen is het niet meer dan logisch dat je probeert hier uit te komen. Dat kan alleen als je de Nederlandse taal en cultuur voldoende beheerst en snapt. Als je hieraan geen medewerking verleent, kom je niet voldoende tot integratie en korten kan een stimulans zijn."

 • WOS Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is bij wet geregeld. Als mensen geen Nederlands willen leren, kiezen ze er blijkbaar voor niet te willen integreren in onze samenleving."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Veestallen Extra belangrijk

De gemeente moet de bouw van grote veestallen in Halderberge verbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Grote veestallen is iets anders dan megastallen. Het CDA is wel tegen megastallen!"

 • Progressief Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Megastallen: nee! Wel willen we de ecologische agrarische bedrijven stimuleren, die in evenwicht met hun omgeving produceren en oog hebben voor dierenwelzijn, zodat we trots kunnen zijn op onze agrarische ondernemers."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gelijke kansen voor alle ondernemers is een belangrijk punt voor de lokale VVD. Als uitbreidingsplannen passen in zowel de gemeentelijke, provinciale en Europese regelgeving, dan werken we daar aan mee. Wij geloven er niet in dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel agrarische bedrijven zijn zelf al volop bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen: milieuvervuiling pakken we aan. "

 • Lokaal Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor Lokaal Halderberge is een gezonde agrarische sector van groot belang. Schaalvergroting is inherent aan de sector. Lokaal Halderberge is echter niet voor de komst van nieuwe megastallen."

 • Voor de Gemeenschap: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onze agrariërs hebben ons buitengebied gemaakt en gevormd. Zij moeten zich kunnen ontwikkelen binnen de regels en maatschappelijke verwachtingen. Ze zijn wel belangrijk voor onze economie. Als grote veestallen bijdragen aan minder milieubelasting en meer verantwoord houden van dieren, zijn we zeker niet tegen grotere veestallen. Oude en niet meer aan de huidige eisen voldoende stallen dienen dan wel gesloopt te worden."

 • WOS Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Grote veestallen of intensieve veehouderij passen niet in onze gemeente. Onze leefomgeving wordt hierdoor aangetast."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Cultuurbudget Extra belangrijk

De gemeente mag het budget voor cultuur verhogen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet gekeken worden wat nodig is op dit gebied en daar naar handelen. Dit moet je zien in relatie met toerisme en economie."

 • Progressief Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cultuur is een inspiratiebron voor iedereen. Kunst en cultuur geeft iedereen de ruimte om zichzelf te ontplooien. Ze vormen ook de zuurstof voor een levendig Halderberge. Door gezellige horeca, de vele evenementen en festivals die worden georganiseerd en het rijke culturele aanbod verwachten we dat steeds meer mensen in Halderberge willen zijn. Dus wat ons betreft gaan we hierin investeren."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De lokale VVD heeft andere prioriteiten dan extra geld naar cultuur. Halderberge geeft al veel geld uit aan cultuur. Tradities zoals Sinterklaasintochten en carnaval zijn voor ons wel heel belangrijk en we vinden het dan ook niet meer dan normaal dat deze ieder jaar weer terugkeren. Een verhoging van het budget om weer meer andere activiteiten uit te voeren vinden wij niet nodig."

 • Lokaal Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Volgens Lokaal Halderberge moeten inwoners zelf kunnen uitspreken welke initiatieven zij belangrijk vinden, waar vervolgens gemeente Halderberge in kan ondersteunen. Meedenken binnen en buiten gestelde kaders levert mooie initiatieven op waar zowel de inwoners als gemeente profijt van hebben. Het culturele hart binnen ieder dorp van Halderberge moet blijven kloppen en Lokaal Halderberge stimuleert dan ook nieuwe projecten die inwoners samenbrengen."

 • Voor de Gemeenschap: Eens
  Toelichting van de partij

  "De vijf kernen hebben ieder een eigen cultuur. Er is geen Halderbergse cultuur. Om de eigenheid van de dorpen te bewaken en te bevorderen kan verhoging van het budget op cultuur het nodig maken voor dit behoud en eventuele ontwikkelingen."

 • WOS Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cultuur is een verbindende factor op het gebied van ontmoeting en het saamhorigheidsgevoel. Cultuur draagt ook bij aan het voorkomen van vereenzaming en verindividualisering. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Bouwen in alle dorpen Extra belangrijk

In alle dorpen moeten woningen gebouwd worden, ook als er niet meteen vraag naar is.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moet altijd gekeken worden naar de vraag, ook per doelgroep."

 • Progressief Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, bouwen voor groei. De woningmarkt in de grotere steden loopt vast, mensen wijken uit naar gemeenten zoals die van ons. Tevens moeten we zorgen dat onze eigen kinderen ook nog een woning kunnen kopen of huren in onze gemeente. Waar de prognose zegt dat onze gemeente gaat krimpen qua inwonersaantal, willen wij een 'groeigemeente' zijn, en dat kan onder andere door te gaan bouwen. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is in Nederland over een paar jaar een tekort van maar liefst 235.000 woningen. Starters, doorstromers en senioren zijn ook nu al in Halderberge vaak tevergeefs op zoek. We bouwen al jaren te weinig woningen. Met meer inwoners kunnen we het voorzieningenniveau in alle dorpen beter op peil houden. Als we nu weer afwachten of te voorzichtig zijn gaat onze kans voorbij. Fasering van plannen en goed overleg met ontwikkelaars zorgt er voor dat we niet voor niets bouwen."

 • Lokaal Halderberge: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor behoud van leefbaarheid in al onze kernen is nieuwbouw van groot belang. Nieuwbouw zorgt voor jonge aanwas en levert een bijdrage aan doorstroming. Hierdoor krijgt de leefomgeving een positieve impuls in de breedste zin van het woord."

 • Voor de Gemeenschap: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Je dient te bouwen naar behoefte en naar de toekomst. Niet voor leegstand. Marktwerking is hierbij van belang. Bewoners hebben zelf de leefbaarheid in de hand. Door lokaal te kopen blijft de lokale middenstand eerder in stand. Woningbouw kan daarbij helpen, maar dan wel gericht op diegenen die ook in het dorp/de kern willen gaan wonen. Dus bouwen naar behoefte en rekening houdende met de ontwikkelingen op de lange termijn."

 • WOS Halderberge: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is onverstandig te bouwen als er geen behoefte is. Bouwen naar behoefte en goed kijken naar de actuele en toekomstige behoefte binnen de speciale doelgroepen, bijvoorbeeld senioren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat